ข้อควรระวังเมื่อเติมคะแนน
 • - การเตืมคะแนน สามารถเติมคะแนนได้ตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป
 • - จำนวนที่เทียบเท่ากับ 10 คะแนนขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่สมาชิกใช้ในการชำระเงิน
 • - คะแนนมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่เติม
 • - หากผ่านไป 5 ปีนับจากวันที่เติม คะแนนจะหมดอายุโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึง จำนวนเงิน และไม่สามารถกู้คืนหรือขอคืนเงินได้หลังจากหมดอายุ
 • - คะแนนที่คุณเติมจะถูกเพิ่มเข้าไปในคะแนนรวมของคุณ และสามารถใช้ได้
 • - หากคุณลบบัญชีผู้ใช้ คะแนนทั้งหมดจะหายไป
การขอคืนเงินและการยกเลิกคะแนน
 • - คะแนนสามารถเติมและขอคืนเงินได้เฉพาะบนเว็บไซต์ YalliYalli เท่านั้น
 • - หากคุณไม่ได้ใช้คะแนนที่เติม คุณสามารถขอรับเงินคืน เต็มจำนวนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • - คะแนนที่บริษัทมอบให้ฟรีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • - ต้องทำการร้องขอคืนเงินแยกต่างหากสำหรับการเติมคะแนนแต่ละครั้ง คุณไม่สามารถ ขอคืนเงินโดยการรวมคะแนนที่เหลือได้
 • - การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ ผ่านวิธีการชำระเงินของสมาชิก
 • - หากพบว่าผู้ใช้ซื้อคะแนนอย่างผิดกฎหมาย เช่น ขโมยชื่อบุคคลอื่น หรือ ขโมยข้อมูลการชำระเงินของบุคคลอื่น จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
คะแนนไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • - หากสมาชิกไม่ได้ใช้บริการที่จองไว้ด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือมาช้าจากเวลาที่จองไว้ จะ ไม่สามารถขอคืนคะแนนสำหรับเวลาที่ขาดหายไปได้ เหตุผลส่วนตัวของสมาชิกรวมถึงอุปกรณ์ที่ผิดพลาด (พีซี แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ) ปัญหาซอฟต์แวร์ ปัญหาฮาร์ดแวร์ และปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Test result service usage and refund
 • - Test result เป็นเนื้อหาที่ต้องชำระเงิน คุณจะสามารถใช้งานได้หลังจากชำระค่าใช้จ่ายแล้ว บริการนี้ไม่สามารถซื้อได้ด้วยคะแนนและต้องชำระโดยตรง
 • - Test result ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ไม่จำกัดระยะเวลาการใช้งานหลังการซื้อ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายการให้บริการของบริษัท