TOPIK 1~2 ระดับสิ่งที่ต้องเตรียม: อุปกรณ์เสียง เช่น ลำโพง หูฟัง ฯลฯ
ฟัง
8
คำถาม
9
นาที
อ่าน
12
คำถาม
11
นาที

สามารถเข้าใจคำศัพท์ง่ายๆ (เช่น สี อาหาร ฤดูกาล ฯลฯ) และประโยคง่ายๆ (เช่น พี่ชายของฉันอ่านหนังสือ)

สามารถเข้าใจหัวข้อทั่วไปในชีวิตประจำวัน (เช่น ครอบครัว ชอปปิ้ง ฯลฯ) และใช้ประโยคภาษาเกาหลีได้

TOPIK 3~4 ระดับสิ่งที่ต้องเตรียม: อุปกรณ์เสียง เช่น ลำโพง หูฟัง ฯลฯ
ฟัง
12
คำถาม
14
นาที
อ่าน
13
คำถาม
16
นาที

สามารถเข้าใจบทความหรือบทสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อทั่วไป (เช่น ประสบการณ์ เพื่อน การท่องเที่ยว ฯลฯ) และแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาเกาหลีได้

สามารถเข้าใจบทความหรือบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจหรือชีวิตประจำวัน และแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาเกาหลีได้

TOPIK 5~6 ระดับสิ่งที่ต้องเตรียม: อุปกรณ์เสียง เช่น ลำโพง หูฟัง ฯลฯ
ฟัง
12
คำถาม
15
นาที
อ่าน
12
คำถาม
15
นาที

สามารถเข้าใจบทความและบทสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อทางสังคม (เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ) และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม

สามารถเข้าใจหัวข้อพิเศษ (เช่น สังคมวิทยา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ) หรือในหัวข้อที่เป็นนามธรรมได้ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว