TOPIK สิ่งที่ต้องเตรียม: อุปกรณ์เสียง เช่น ลำโพง หูฟัง ฯลฯ
ฟัง
30
คำถาม
40
นาที
อ่าน
40
คำถาม
60
นาที

ระดับ 1: สามารถขอวีซ่าแต่งงานระหว่างประเทศได้

ระดับ 2: ผู้ฝึกงานด้านภาษาวีซ่า D-4 สามารถทำงานนอกเวลาได้

TOPIK สิ่งที่ต้องเตรียม: อุปกรณ์เสียง เช่น ลำโพง หูฟัง ฯลฯ
ฟัง
50
คำถาม
60
นาที
อ่าน
50
คำถาม
70
นาที

ระดับ 3: เกณฑ์การรับเข้ามหาวิทยาลัยเกาหลี หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับนักเรียนต่างชาติ สามารถขอวีซ่าทำงาน E-7 ได้

ระดับ 4: เกณฑ์การสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ระดับ 5: คะแนนพิเศษเมื่อสมัครงานกับบริษัทเกาหลี

ระดับ 6: คุณสมบัติในการสมัครครูสอนภาษาเกาหลีที่สถาบันภาษาเกาหลีแห่งช