TOPIK 1~2 ТүвшинБэлдэх зүйлс : спикер, чихэвч зэрэг сонсох төхөөрөмж
Сонсох
8
Асуулт
9
Минут
Унших
12
Асуулт
11
Минут

Амархан үг(жишээ: өнгө, хоол, улирал гэх мэт) болон амархан өгүүлбэр(жишээ: ах ном уншиж байна.)-г ойлгох боломжтой.

Өдөр тутмын амьдралд хэрэглэдэг танил сэдвүүд(жишээ: гэр бүл, юм худалдан авах гэх мэт)-н талаарх Солонгос хэлний өгүүлбэрийг ойлгож хэрэглэх боломжтой.

TOPIK 3~4 ТүвшинБэлдэх зүйлс : спикер, чихэвч зэрэг сонсох төхөөрөмж
Сонсох
12
Асуулт
14
Минут
Унших
13
Асуулт
16
Минут

Танил сэдвүүд(жишээ: миний туршлага, найз, аялал зэрэг)-н талаар текст болон харилцан яриаг ойлгож өөрийн бодлоо Солонгос хэлээр илэрхийлэх боломжтой.

Хувийн сонирхол болон өдөр тутмын амьдралын талаарх текст болон харилцан яриаг ойлгож өөрийн бодлоо Солонгос хэлээр илэрхийлэх боломжтой.

TOPIK 5~6 ТүвшинБэлдэх зүйлс : спикер, чихэвч зэрэг сонсох төхөөрөмж
Сонсох
12
Асуулт
15
Минут
Унших
12
Асуулт
15
Минут

Нийгмийн талаарх сэдэв(жишээ: улс төр, эдийн засаг, соёл зэрэг)-н текст болон харилцан яриаг ойлгож өөрийн санал бодлоо тохиромжтой байдлаар илэрхийлэх боломжтой.

Мэргэжлийн сэдэв(жишээ: нийгмийн ухаан, байгаль шинжлэлийн ухаан, түүх зэрэг) болон хийсвэр ойлголтын талаарх текст болон яриаг ойлгож өөрийн бодлоо тодорхой, чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой.